K&M Designs

Zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej K&M Designs

K&M Designs

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Właścicielem Agencji Reklamowej K&M DESIGNS jest:
Kamila Nakielska
NIP 758 236 58 25
Zwanym dalej jako Agencja.
1.2 Niniejszy regulamin określa:
– warunki korzystania z usług agencji;
– zasady wykonywania kalkulacji;
– zasady akceptacji projektów;
– zasady przyjmowania zleceń;
– warunki dotyczące cen i płatności;
– warunki reklamacji;
– odpowiedzialność Agencji Reklamowej K&M Designs

2. Warunki korzystania z usług Agencji.

2.1. Korzystanie z usług agencji oznacza pełna akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
2.2 Klient zobowiązany jest do udostępnienia Agencji reklamowej swoich danych umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury.
2.3 Agencja reklamowa zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim, lecz wykorzystywać je zgodnie
z przeznaczeniem w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.
2.4 Rezygnacja z usług Agencji reklamowej powinna być złożona przez Klienta w formie pisemnej przed rozpoczęciem prac nad projektem, w przeciwnym razie Klient obciążany jest kosztami w wysokości  kosztów projektu zawartych w zaakceptowanej wycenie.

3. Kalkulacje.

3.1. Kalkulacje wykonywane są do 7 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.
3.2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu.
3.3. Jeżeli w kalkulację nie jest wliczony koszt projektu – minimalna cena projektu to 100 PLN, która jest doliczana automatycznie.
3.4. Koszt projektu wzrasta adekwatnie do jego skomplikowania.
3.5. Podane w kalkulacji ceny są cenami netto chyba że napisano inaczej.
3.6. Kalkulacja jest ważna 14 dni od daty przesłania jej do klienta

4. Zasady akceptacji projektów.

4.1. Termin realizacji projektu to 2-25 dni roboczych w zależności od stopnia skomplikowania.
4.2. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.
4.3. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie, danych oraz informacji przesłanych przez Klienta.
4.4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
4.5 W przypadku przygotowania logotypu klient wypełnia brief na podstawie którego przygotowana zostaje jedna do dwóch propozycji. Klient wybiera jedną na której pracujemy (możliwość naniesienia do 3 zmian).

5. Zasady przyjmowania zleceń.

5.1. Zamówienie złożone musi być składane drogą elektroniczną.
5.2. Należy przesłać wszystkie potrzebne materiały, teksty, grafiki lub zdjęcia, które pomogą w stworzeniu projektu.
5.3. Zawartość merytoryczna przesłana przez Klienta do Agencji reklamowej celem wykonania zamówienia, powinna być sformatowana.
5.4. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków, różnorodne czcionki w jednolitym tekście oraz tzw. literówki i inne błędy.
5.5. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z projektem przedłożonym mu przez Agencję reklamową i w przypadku jego aprobaty tak pod względem graficznym jaki i merytorycznym – wyrażenia swojej akceptacji w drodze e-mailowej bądź innej pisemnej. Klient ma prawo do naniesienia do 3 zmian w jednym projekcie.
5.6. Po opłaceniu przez Klienta proformy zamówienie jest wysyłane do realizacji, lub gdy jest to ustalone wcześniej na podstawie faktury w terminie 2-14 dni po realizacji.
5.7. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych Agencji reklamowej.
5.8. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych Agencji reklamowej, ta zastrzega sobie prawa odstąpienia od realizacji zamówienia.
5.9. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych Agencji reklamowej.
5.10. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych Agencji reklamowej, ta zastrzega sobie prawa odstąpienia od realizacji zamówienia

6. Płatność i ceny

6.1. Płatność za wykonane usługi następuje na podstawie wystawionej faktury.
6.2. W sytuacji gdy termin płatności zostanie przekroczony, Agencja reklamowa zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych oraz kosztów wezwań do zapłat kierowanych do Klienta pozostającego w zwłoce.
6.3. Ustalona z Klientem kwota w formularzu zamówienia obejmuje: – wykonanie trzech różnych projektów graficznych po niezaakceptowaniu poprzedniego, – wykonanie do trzech poprawek w jednym z przedstawionych projektów, zgodnie z sugestiami Klienta, – wykonanie ostatecznej wersji wybranego projektu.
6.4. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje żadnego z trzech projektów przedstawionych mu przez Agencję reklamową bądź liczba poprawek przekroczy trzy, cena ustalona w formularzu zamówienia i termin wykonania zamówienia ulega zmianie po uzgodnieniu pomiędzy Agencją reklamową a Klientem.
6.5. Cena wykonania projektu nie jest równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich, stanowi natomiast koszt zaangażowania specjalistycznej wiedzy, sprzętu i oprogramowania. Aby Klient mógł korzystać z projektu na poszczególnych polach eksploatacji konieczne jest zawarcie odrębnej umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do danego projektu lub projektów (np. identyfikacja graficzna). W przypadku, gdy naturą projektu jest jego swobodne używanie na zewnątrz, koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym zakresie wlicza się w cenę projektu.
6.6. Do chwili zapłaty przez Klienta na rzecz Agencji reklamowej całej ceny uzgodnionej za projekt, wszelkie prawa do projektu przysługują Agencji reklamowej.
6.7 W przypadku braku indywidualnych uzgodnień co do terminu płatności oraz form płatności (np. zadatek) – faktury płatne są najpóźniej w dniu odbioru przez Klienta towaru.

7. Warunki zgłoszenia reklamacji.

7.1 Reklamację może złożyć każdy klient, który zrealizował zamówienie i opłacił fakturę.
7.2. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres biuro@kmdesigns.pl
7.3. Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać zamówieniem, które chce zareklamować.
7.4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
7.5. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
7.6. Terminy zgłoszenia reklamacji: reklamacje można złożyć do 3 dni od realizacji zamówienia. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
7.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
7.8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
7.9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.
7.10. W momencie wykonania montażu przez zamawiającego reklamacje związane z uszkodzeniem towaru poprzez wykonanie nieprawidłowego montażu Agencja nie ponosi odpowiedzialności.
7.11. Zamawiający w momencie odbioru zlecenia jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności zamawianych materiałów i zgłoszenia je wykonawcy. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne po odbiorze od wykonawcy nie będą rozpatrywane.

8. Zakres odpowiedzialności Agencji.

8.1 Agencja Reklamowa K&M Designs nie ponosi odpowiedzialności za:
– wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
– wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję;
– wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
– opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne;
– opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji;
– opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
– szkody, które powstały przed daną realizacją np. porysowana szyba, porysowana karoseria auta. Przed przekazaniem do wyklejenia nośnika należy z wykonawcą dokładnie sprawdzić wszelkie uszkodzenia

9. Postanowienia końcowe.

9.1. Złożenie zamówienia w Agencji Reklamowej K&M Designs oznacza akceptację regulaminu i warunków reklamacji.
9.2. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę do umieszczania projektów prac wykonanych przez Agencję na stronie internetowej Agencji Reklamowej w portfolio oraz funpage’u firmowym.
9.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
9.4. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.kmdesigns.pl